About Us / Amdanom Ni

The Tin Shed Experience©,  began as a collection of artefacts owned by Seimon Pugh Jones, which developed into a quaint and quirky 1940’s museum.  However, we have moved on since our initial opening.  In our seventh year we realise our potential for schools and colleges, as well as tourism and therefore will be inviting teachers and lecturers to bring their students and get involved.

On June 4th, 2011 after 18 months hard work, by a very small team of enthusiasts, the project had been a labour of love for Seimon Pugh-Jones and Andrew Isaacs, both of whom have collected memorabilia since meeting whilst working at the Ministry of Defence in Pendine.

Andrew was an armourer and Seimon a photographer.  Seimon’s camera work has taken him into the realms of staff photographer for an American war magazine (Armchair General) and has seen him work on many historical features such as Steven Spielberg’s HBO’s award winning mini-series ‘Band of Brothers’ and ‘Saving Private Ryan.’

Both have always had a love of nostalgia and history, Seimon has a great love of the 1940s and the war era often visiting famous battlegrounds in Normandy and the rest of Europe and has accrued a vast collection of items.  Andrew collects items from the American old west and spent many summers as a ranch hand in the Rocky Mountains of Colorado. In 2009 they had a chance meeting in a local supermarket and got talking, eventually leading them to stage a 1940s themed dance backed by an exhibition of Seimon’s collection in Laugharne.

The location would be Andrew’s large run down tin sheeted shed.  Andrew says, “both myself and Seimon were stood in this dilapidated tin building full of cleaning equipment and materials when it seemed to spark an idea off in our heads almost at once.  We thought, it would be great to restore the tin garage to look like it originally did when built by my father pre-war.”  He goes on, “from there the idea grew and it became the perfect location to transform into a museum to house Seimon’s collection.”

The ‘Belle Vue Garage’ was originally built in 1933 by Andrew’s father as a garage and cost £50 to construct from second hand materials. During the war it was used as a place to store and service vehicles from the Ministry of Defence and after the war returned to civilian use, including services on the motorcycles of the great Bob Berry who used it as a base for repairs for his many bikes during his motorcycle world record attempts at neighbouring Pendine sands. When the garage was inherited by Andrew he used it as storage space and also as a stable for his horse, Blaze. The building was in a rather sorry state and needed a great deal of renovation work in order to transform it into a museum.

After a small temporary exhibition of wartime memorabilia was staged in Andrew’s old zinc sheeted garage in October 2009, Andrew explains, “The exhibition went so well we thought there may be space in the township for something more permanent.

Seimon said, “After numerous meetings with various bodies a small match funded grant from the Welsh Assembly Government was secured.  This, combined with the skills of Stephen Hughes, friend and builder, we were able to carry out the refurbishment work.  We have however, recycled and reclaimed a great number of materials wherever we could.”

The Original Tin Shed© team are also very keen to help educate the younger generation and hope to highlight the effects of war on everyday life in wartime Britain. Seimon explains, “We want a substantial part of the project to be educational, picking up on the national curriculum and tailoring some of the exhibits specifically for schools.  We do not wish to glamorise war, our goal is to help give an insight of what war meant to the life of ordinary civilians and those serving during the war years.  It is important for today’s youth to know that war and conflict has the ability to shape and effect entire generations.”
The Tin Shed Experience© does not claim to be the biggest museum of it’s kind, however with Seimon’s background it will certainly be of high quality.  He said “We hope to create imaginative story-telling sets to the highest of standards, concentrating on the smallest of details.  We hope to make a significant contribution to the Township of Laugharne’s economy.”

It seems that the Tin Shed could have many other uses.
Seimon said “We installed an original WWII shelter of mine in the garden of my working mans tin cottage. We have encouraged film and TV companies to consider us.  The Tin Shed is obviously an ideal location for a rural 1940’s based production but also as we are based in the town made famous by Dylan Thomas it would be very fitting as a location for a production about the poet. With the centenary of his birth in 2014 as well as the centenary of the start of the Great War it will be a very busy time for film making.”
Recent projects include BBC’s film production ‘A Poet In New York’ and The National Theatre Of Wales/BBC ‘Llareggub’.

Seimon continues, “The concept of the museum has evolved and changed somewhat since its origin we are hoping to diversify into staging collectors and retro and vintage weekends which would see us using the Millennium Memorial Hall adjacent to us and see us bringing a more varied crowd into the town.  This will then, hopefully see our visitors utilising other local business and in turn help the local economy which is a major part of the Tin Shed concept.”

 

_________________________________________________________________________


AMDANOM NI

 

Dechreuodd Tin Shed Experience ©, fel casgliad o arteffactau dan berchnogaeth Seimon Pugh Jones, a ddatblygodd yn amgueddfa pwerus a chwaethus o 1940au.  Erbyn hyn, er ein bod wedi datblygu ers inni hagor ein drysau, rydym yn dal i gynnig rhywbeth unigryw.  Yn ein chweched flwyddyn bellach, rydym yn sylweddoli y gall ysgolion a cholegau, ynghyd â thwristiaid, fanteisio ar yr hyn sydd gennym i’w gynnig, ac felly byddwn yn gwahodd athrawon a darlithwyr i ddod â’u myfyrwyr yma i gymryd rhan.

Ar 4 Mehefin 2011, ar ôl 18 mis o waith caled gan dîm bach o bobl frwdfrydig, agorwyd ein drysau.  Bu’r prosiect yn llafur cariad i ddau berson lleol,  Seimon Pugh-Jones a Andrew Isaacs sydd wedi casglu cryn dipyn o femorabilia ers iddynt gwrdd am y tro cyntaf yn y Weinyddiaeth Amddiffyn ym Mhentywyn.

Mae’r ddau o hyd wedi ymddiddori mewn hanes.  Mae Seimon, wrth ei fodd yn dysgu am yr 1940au a chyfnod y Rhyfel.  Mae wedi ymweld â safleoedd sawl brwydr nodedig yn Normandi ac yng ngweddill Ewrop, a chanddo gasgliad helaeth o eitemau yn sgil hynny.  Mae Andrew, ar y llaw arall, yn casglu eitemau o hen orllewin gwyllt America ac mae hyd yn oed wedi treulio ambell i haf yn helpu ar ransh yn y Mynyddoedd Creigiog yn Colorado.

Yn 2009, gwnaethant gwrdd ar hap mewn archfarchnad lleol a dechrau sgwrsio.  Arweiniodd hynny yn y pendraw atynt yn cynnal dawns ar thema’r 1940au gan arddangos casgliad Seimon yn y digwyddiad yn Nhalacharn lle y magwyd Andrew.

Ffotograffydd oedd Seimon a arfogwr oedd Andrew.  Mae Seimon wedi gweithio fel ffotograffydd staff i gylchgrawn rhyfel yn America (Armchair General) a bu’n gweithio ar sawl rhaglen hanesyddol megis y gyfres HBO o fri ‘Band of Brothers’ a ‘Saving Private Ryan’ a gynhyrchwyd gan Steven Spielberg.

Sied dun fawr Andrew fyddai’r lleoliad.  Yn ôl Andrew, “roedd Seimon a minnau yn sefyll yn yr hen adeilad tun hwn a oedd yn llawn offer a deunydd glanhau pan gawsom yr un syniad.  Pam na wnawn ni adfer y garej tun i edrych fel y gwnaeth ar ôl i dad ei adeiladu.

Datblygodd y syniad o’r fan honno a sylweddolon ni mai hwn oedd y lleoliad perffaith ar gyfer amgueddfa”.   Ym 1933, adeiladwyd y ‘Belle Vue Garage’ yn wreiddiol o ddeunydd ail law am £50 gan dad Andrew.  Yn ystod y Rhyfel, fe’i defnyddiwyd fel lle i gadw a gwasanaethu cerbydau’r Weinyddiaeth Amddiffyn. Wedi hynny, fe’i defnyddiwyd at ddibenion amrywiol gan gynnwys gwasanaethu beiciau modur Bob Berry.  Atgyweiriodd Berry sawl beic yma yn ei ymgais i dorri record y byd ar draeth Pentywyn.  Pan etifeddodd Andrew y garej, fe’i defnyddiodd fel stordy ac hefyd fel ystabl ar gyfer ei geffyl o’r enw Blaze.  Roedd yr adeilad mewn cyflwr gwael a byddai angen gwneud tipyn o waith adnewyddu i’w droi yn amgueddfa.  Cawsant y syniad pan gynhaliwyd arddangosfa dros dro fach o femorabilia rhyfel yn hen garej zinc Andrew ym mis Hydref 2009.  Yn ôl Andrew, “roedd yr arddangosfa yn un hynod lwyddiannus a gwnaeth hynny inni feddwl am y posibilrwydd y gallai fod man yn y dref i gynnal rhywbeth mwy parhaol.  Meddyliais y byddai’n wych adfer y garej i edrych fel y gwnaeth yn wreiddiol ym 1933.  Datblygodd y syniad o hynny a sylweddolom y byddai’n lleoliad perffaith ar gyfer amgueddfa”.

Dywedodd Seimon, “ar ôl sawl cyfarfod gyda chyrff amrywiol, llwyddwyd i gael grant bach o arian cyfatebol oddi wrth Lywodraeth Cymru.  Drwy’r grant hwn, ynghyd â sgiliau ein ffrind sy’n adeiladwr, Stephen Hughes, llwyddom i gyflawni’r gwaith ailwampio.  Rydym, fodd bynnag, wedi ailgylchu ac adfer cymaint o ddeunyddiau â phosib”.

Mae tîm y Sied Dun© hefyd yn awyddus iawn i addysgu pobl ifanc ac yn gobeithio rhoi sylw i effeithiau rhyfel ar fywyd bob dydd adeg rhyfel ym Mhrydain.  Yn ôl Andrew, “hoffem i ran o’r prosiect fod yn addysgol, drwy gyfeirio at y cwricwlwm cenedlaethol, a theilwra rhan o’r arddangosfa yn benodol i ateb anghenion ysgolion.  Nid ein bwriad yw creu darlun hudol o rhyfel – ein nod yw helpu i roi cipolwg ar effaith rhyfel ar fywydau dinasyddion arferol a’r rheini a wasanaethodd yn y rhyfel.  Mae’n bwysig bod pobl ifanc heddiw yn gwybod bod rhyfel a gwrthdaro yn gallu gadael eu hôl ar genedlaethau cyfan.”

Nid yw’r Sied Dun© yn honni bod yr amgueddfa fwyaf o’i math.  Fodd bynnag, o ystyried cefndir Seimon, bydd yn sicr yn amgueddfa o safon.  Dywedodd, “rydym yn gobeithio creu setiau adrodd straeon dychmygol o’r radd flaenaf, gan ganolbwyntio ar bob manylyn. Rydym yn gobeithio cyfrannu’n sylweddol at economi Tref Talacharn”.

Mae’n ymddangos y gallai’r Sied Dun© gael ei defnyddio at ddibenion eraill. Dywedodd Seimon, “rydym wedi gosod fy lloches wreiddiol o’r Ail Ryfel Byd yng ngardd ein bwthyn tun.  Rydym wedi annog cwmniau ffilm a theledu i’n hystyried.  Mae’r sied dun yn amlwg yn lleoliad delfrydol ar gyfer cynhyrchiad sy’n seiliedig yng nghefn gwlad yn yr 1940au.  Yn ogystal â hynny, gan ein bod yn y dref a wnaed yn enwog gan Dylan Thomas, byddai’n lleoliad addas ar gyfer rhaglen ar y bardd ei hun.  Gan ein bod wedi coffáu canmlwyddiant ers ei enedigaeth yn 2014, ynghyd â dechrau’r Rhyfel Mawr, bydd yn gyfnod prysur ar gyfer cynhyrchu ffilmiau”.

Mae prosiect diweddar yn cynnwys cynhyrchiad ffilm gan y BBC, ‘A Poet In New York’ a ‘Llareggub’ gan Theatr Genedlaethol Cymru/y BBC.  Yn ôl Seimon, “gan fod cysyniad yr amgueddfa wedi newid rhywfaint dros y blynyddoedd, rydym yn gobeithio cynnig rhywbeth gwahanol megis rhoi llwyfan i gasglwyr a chynnal penwythnosau retro sy’n cofio’r oes a fu.  Byddai hynny’n golygu y byddwn yn defnyddio Neuadd Goffa’r Mileniwm gyfagos ac yn denu amrywiaeth mwy eang o bobl i’r dref.  Gyda lwc, byddai’r ymwelwr hynny yn defnyddio busnesau lleol eraill ac yn helpu’r economi leol sy’n rhan hollbwysig o gysyniad y Sied Dun”.

lottery logo
rdp sir gar logo